Studiebesök Econova

22 oktober 2018

Fredagen den 12/10 besökte Miljönätverket Econova som har sin verksamhet strax utanför Norrköping. Företaget är bland annat nordens ledande trädgårdsföretag och producerar mer än 12 miljoner säckar jord per år. Vi samlades vid företagets jordanläggning och fick oss både ett rejält ”spadtag” insikt i företagets affärsområde Miljöintegration samt genomgång hur deras jordprodukter blir till.

Miljöintegration bidrar till ökad samverkan och resurseffektivisering på regional nivå. I denna samverkan ingår både kommuner och företag. Miljöintegratörerna tar ett övergripande ansvar för att sammanföra olika material- och energiflöden till en helhet och ser till att flödena fungerar tillsammans. Econovas miljöintegratörstjänster består bl.a. av kartläggning av regionens energi- och materialflöden och identifierar potentiella synergisamarbeten, spridning av kunskap om industriell symbios och för att synliggöra möjliga synergisamarbeten samt stöd till företag för att ta ett helhetsgrepp på hanteringen av restprodukter som bidrar till att stärka företagets konkurrenskraft och miljöprestanda.

”Industriell symbios och innovationer uppstår ur samförstånd och entreprenörskap.”//Projektledare Econvoa

Med bilden resurstrappa returfiber fick vi en bra förståelse för hur man i praktiken jobbar utifrån avfallshierarkin. I ett pappersbruk går rejektmassan till återanvändning. Andra delar återvinns som blandmaterial i trädgårdsjord. Ett soltorkat bränsle används till energiförsörjning och det som går som deponi kan användas som växtskick.

Vi fick också höra om två konkreta projekt där ett har givit ett lyckat utfall i form av en kommersiell produkt men där det andra efter noggrann testtagning lades ner. I det lyckade projektet användes restprodukter från Tekniska verken för att skapa en markbeläggning med bättre egenskaper än dagens asfalt. Aska + bergkross + cement + vatten = ECA. Dock så har vi ett regelverk i Sverige som gör det mycket svårt att använda produkter som innehåller en avfallsprodukt, i detta fall en aska.

Att den enes avfall kan bli den andres möjlighet finns många exempel på. Att hitta cirkulära affärsmodellen ger många vinster som t.ex. kostnadsreducering, riskreducering, nya intäkter, intresserelationer och lärande. En cirkulär ekonomi bygger på modellen om ett kretsloppssamhälle där produkters mervärde bevaras så länge som möjligt och där avfall elimineras.

Studiebesöket avslutades med rundvarning på anläggningen och det kändes också nära till våren när vi fick plocka härliga fröer från företagets frökollektion!

Bildspelet från presentationen finns att tillgå på anmälningsportalen. Deltog gjorde bl.a. Henkel och Norrköpings yrkeshögskola samt studenter från Linköpings universitet.

Bilder finns på facebook.se/miljonatverket.