Exempel på miljöaktiviteter

8 december 2016

Årets miljöaktivitet är en utmärkelse där Miljönätverkets medlemmar kan nominera sig själva genom presentation av en miljöaktivitet som man genomfört under året.

Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram goda exempel på aktiviteter som kan ge inspiration till övriga medlemmar. Medlemsföretagen får genom sina beskrivningar möjligheten att marknadsföra sitt miljöarbete och visa stolthet i sitt engagemang.

Årets Miljöaktiviteter som redovisats för 2016 i Norrköping är följande:

Företag: Renall AB

Renall har idag ca 40 tunga fordon. Vårt klart prioriterade miljömål har de sista åren därför varit att minska vår användning av fossila bränslen. Vi hade som mål att fasa ut dieseln under en 10-årsperiod med början 2015 och vara helt fossilfria 2025. Under hösten 2015 insåg vi dock att det redan fanns fossilfria alternativ och bestämde oss att övergången skulle ske direkt för alla våra fordon i Norrköping och allra senast 30 juni 2016 i resterande kommuner (där vi var tvungna att ordna med egna cisterner och pumpar). Vi klarade det målet och kör nu samtliga våra tunga fordon med förnyelsebart 100 % fossilfritt bränsle (HVO). Tidigare förbrukade vi årligen ca 500 000 liter diesel. Vår övergång till HVO innebär en årlig minskning av koldioxidutsläppen med 90 % vilket är 1 200 ton per år. Även våra tjänstebilar kör vi på alternativa bränslen; Biogas och El (Laddhybrider). 
Kontakt: Robert Sandsveden

Hyresbostäder i Norrköping AB

Ett hus. 20 flitiga medarbetare. 39 armaturer.
Onsdagen den 9 november klockan 09.30 marscherar 20 stycken ”Du är hemma”-klädda medarbetare från områdeskontoret på Hantverkaregatan med siktet inställt på Knäppningsborgsgatan 20. Under ett par intensiva timmar kommer samtliga armaturer i husets gemensamma utrymmen att bytas ut. Det i sin tur leder till att vi sparar 78% av energiförbrukningen kopplat till belysning.  I energi motsvarar det förbrukningen:

  • av 4 timmars dammsugning per dag i ett helt år eller
  • att driva en LCD-TV dygnet runt i 1 år och 72 dagar eller
  • att torka håret i 1000 timma.

Vi kommer heller inte behöva byta dessa lampor lika ofta som de föregående, vilket innebär besparingar i både tid och transporter. Dessutom tror och hoppas vi att våra hyresgäster ska uppskatta denna uppfräschning!
Kontaktperson: Anna Malmberg

Företag: Returpack

Under 2016 rullade vi ut med en ny transportstruktur för vårt insamlingsflöde av pant från butik. Sammantaget hämtas pant från ca 2600 butiker i Sverige. Det används ett komprimatorfordon med en specifik tömningsfunktion för hämtningen av pant från butik. Av de totalt 49 bilar som behövs för att hämta panten i Sverige, rullades 38 stycken nya ut under 2016. Resterande 11 rullar ut under första halvåret av 2017. Samtliga bilar som har rullat ut under 2016 (och kommer under 2017) är kravställda i såväl euroklass, motorstyrka och storlek. Därtill ställer vi krav på att bilarna ska gå på palmoljefri 100 % HVO. I den tidigare transportstrukturen hade transportören ansvaret att planera rutterna. Sedan jan 2016 har Returpack en egen transportplaneringsavdelning där vi själva planerar de nya bilar som sätts i flödet. Med vår egen transportplanering säkerställer vi att fordonsrutterna genomförs på ett så miljömässigt optimalt sätt som möjligt. Sammantaget har vi under 2016 utvecklad våra insamlingstransporter miljömässigt i följande tre avseenden;

1) Kravställan på fordon

På så sätt säkrar vi att fordonen är lämpligt dimensionerade, gäller såväl fordonsstorlek, motorstyrka och euroklass.

2) Kravställan på drivmedel

Alla nya bilar går på palmoljefri 100% HVO

3) Ledning och styrning av transporterna

Med en egen transportledningsfunktion planerar och leder vi transporterna och kan på så sätt säkerställa optimal användning.
Kontaktperson: Jimmy Hayashi och Elin Björkholm

Alfredsson Transport AB

Vi har nu sedan ett år tillbaka kört på HVO100 med alla våra fordon, även om inte alla tillverkarna av fordonen gett sitt godkännande till det. Men vi har med detta sänkt vår miljöbelastning med ca: 87 % CO2. Det motsvarar över 2000000 CO2 Kg WTW. Dessutom har vi byggt ytterligare en stor koncept bil + ytterligare en på gång som kommer stå färdig till årsskiftet.
Kontaktperson: Erik Alfredsson

Exiso Städ-Facility

Vi har under året sett över vår verksamhet och synat oss själva i sömmarna vad vi ska kunna förbättra inom vår verksamhet och framförallt vårt miljöengagemang: Första åtgärden var ju självklart att gå med i Miljönätverket. Efter det besluta vi att ta bort våra plastpåsar med logo på och ersätta dessa med en miljövänlig sopsäck istället. Vi tappar marknadsföring men vinner på hållbarhet. Nästa steg var att minska kemikalieanvändning hos våra kunder så vi ger nu alla en liten sprayflaska så att man kan använda en droppe diskmedel istället för att låta diskmedlet stå vid bänken och hälla i koncentrat. Detta ger en hundrafalt besparing av diskmedelanvändandet. Små och enkla förbättringar.
Kontaktperson: Mikael Nordén

Årets Miljöaktiviteter som redovisats för 2016 i Linköping är följande:

NGL Vatten- & energiteknik

NGL har infört ett återköpssystem avseende sina blandare i rostfritt stål vilket är unikt i branschen. Återvinning i all ära men återanvändning är framtiden avseende cirkulär ekonomi.
Kontaktperson: Jacob Norling

Linköpings universitet

För att minska det brännbara avfallet men framför allt för att ta tillvara fungerande material vid LiU har ett stort arbete genomförts under 2016 för att återbruka framför allt möbler och kontorsutrusrning bättre. I april 2016 lanserades ett återbrukssystem på en intern webbsida där tydligt uppmärkta artiklar visas. Artiklarna (möbler, kontorsutrustning mm) finns i ett förråd vid campus Valla och ett mindre vid campus Norrköping. Återbruket har under året 2016 hanterat ca 1 300 artiklar som gått iväg till nya brukare inom LiU.

LiU: s miljöpris 2016 tilldelades Återbruksprojektet. Motivation till priset var att gruppen som arbetat mest intensivt med projektet under året genom ett stort engagemang och intresse för miljöfrågor och ett professionellt hanterande sett till att Återbruket fått stor spridning och uppmärksamhet inom LiU. Återbruksprojektet är ett mycket bra arbete där miljö och ekonomi är vinnare. Mottagande enheter av priset är Post- och husserviceenheten vid campus Valla och LiU-serviceenheten vid campus Norrköping.
Kontaktperson: AnnaKarin Unger

European Wenture Group AB

Vi har i stort sett bytt ut vår fordonspark till hybridbilar (Lexus). Enda som fortfarande körs enbart på icke förnybart bränsle är vår trogna provtagningsbuss. Vår motivering är att vi tagit ansvar för vårt företags främsta miljöpåverkan (bilåkandet för diverse kundbesök och saneringsprojekt) och att vi vill vara med och bidra till ett koldioxidneutralt Sverige år 2050.
Kontaktperson: Sophia Ohlsson

Marknadsbyrån

Vi skickar varje år tusentals paket över långa distanser och för att minska dessa frakters miljöpåverkan tecknade vi hösten 2016 ett globalt fraktavtal med TNT och deras CO2-neutral-services. Det innebär att utsläppen från samtliga våra frakter hos TNT klimatkompenseras genom inköp av utsläppsrätter från organisationen Gold Standard som arbetar med mätbara klimatförbättrande projekt.

För varje ton koldioxid våra frakter genererar delfinansieras genom Gold Standard ett projekt som reducerar utsläpp från fossila bränslen och därmed minskar koldioxidutsläppen motsvarande det utsläpp vår frakt orsakat. Projekten handlar om mätbara klimatförbättrande projekt som t.ex. investeringar i anläggningar för förnyelsebar energi och innebär att våra frakter framöver blir helt klimatneutrala!
Kontaktperson: Tobias Johansson

Viridi Eco AB

Viridi Eco jobbar ständigt på att arbeta för en bättre miljö.  Vi tillverkar ekologiska hudvårdsprodukter utan innehåll som kan skada miljön. Vi använder oss av mestadels glasflaskor då det innebär mindre miljöpåverkan. Dom kartonger som produkterna har ligger i pappkartonger gjorda av återvunnen papp.  Dagligen sköljs det ner hud och hårvårdsprodukter i våra avlopp som skadar microorganismerna i sjöar och vattendrag som i sin tur bidrar till övergödning. Vi har uteslutit detta från våra produkter och arbetar aktivt med att visa att det går att välja bra alternativ samt att det samtidigt är bättre för kroppen. Vi har också gjort många aktiva val och uteslutit bland annat palmolja i våra produkter då det bidrar till skövlingen av våra regnskogar. Vårat mål 2017 är att inte använda oss av plast till våra förpackningar över huvud taget. Det vi tänker skifta till är så kallad "sockerrörsplast" som tillverkas av sockerrör och är ute i naturen helt nedbrytbart.  Vi finns med på Östergötlands sida "Vi gör´t" efter att ha uppfyllt de krav som dom har för att få vara med där och visa sig som ett företag som arbetar för en mera hållbar framtid. Vi kommer ständigt att arbeta tillsammans med miljön för att stärka den biologiska mångfalden samt vara ett bra miljövalsalternativ för människa och djur.
Kontaktperson: Pär Svensson