Cirkulär ekonomi

29 september 2016

Konsekvensen av en växande befolkning med ökande materiella anspråk är att jordens resurser blir allt knappare – vi behöver därför en mer hållbar tillväxt. Det krävs stora förändringar, nya resurseffektiva affärsmodeller och en ekonomi som bygger på ett kretsloppssamhälle – en cirkulär ekonomi.

I en cirkulär ekonomi förebyggs avfall genom att minska såväl avfallets mängd som innehållet av farliga ämnen, som gör att avfallet inte kan användas som en resurs. Produkter kan demonteras, repareras och uppgraderas, så att de blir mer hållbara och får längre livslängd. Deponering av avfall som är möjligt att återvinna fasas ut och materialåtervinning, eller i andra hand energiåtervinning, ökar.

För att möjliggöra en cirkulär ekonomi behövs också information om produkter, till exempel innehåll av farliga ämnen och möjligheter till återanvändning genom reparation och uppgradering eller i andra hand materialåtervinning. Denna information gör det möjligt för konsumenter och andra att göra miljömässiga val, ökar möjligheterna till återanvändning och gör det möjligt för återvinnare att producera material av god kvalitet, utan innehåll av farliga ämnen.

Övergången till ett kretsloppssamhälle kräver förändringar på flera områden. Det krävs nya lösningar och idéer, inte bara tekniska sådana. Vi behöver produktdesign som tar större miljöhänsyn, nya företags- och marknadsmodeller, nya sätt att organisera samhället, nya finansieringsmetoder och sätt att omvandla avfall till resurser. Vi behöver också nya konsumentbeteenden och en bättre samordning mellan olika politikområden.

Kännetecken på affärsmodeller i en cirkulär ekonomi:

  • integrerar olika verksamheter med varandra för att dra nytta av varandras restprodukter och restenergi
    kombinerar flera produktionsprocesser i samma värdekedja (till exempel parallella produktionsprocesser som tar tillvara varandras restmaterial)
  • drivs av förnybar energi och bygger på cirkulära tillgångar som biobaserade, förnybara och återvinningsbara material
  • säljer tjänster och funktioner (leasing) istället för produkter
  • säljer grönare och effektivare produkter (ekodesign)
  • förlänger livscykeln genom reparation, uppgradering och återförsäljning
  • möjliggör gemensamt brukande och ägande som ökar utnyttjandegraden av produkter

//Naturvårdsverket